Alleenstaande ouderkorting (AOK)
De alleenstaande ouderkorting is één van de heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Ze is bedoeld voor eenoudergezinnen.

Algemene Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten.

Assistent Bewindvoerder
Een assistent bewindvoerder geeft directe ondersteuning aan een bewindvoerder

Beheerrekening
De rekening waarop alle betalingen plaatsvinden.

Beschikking
Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure die begint met een verzoekschrift. Ook een besluit van een overheidsorgaan genoemd.

Betalingsregeling
Een bepaalde regeling van betaling die wordt getroffen wanneer een bedrijf/particulier een verschuldigd bedrag niet in één keer kan betalen.

Bewindvoerder
Degene die door de kantonrechter is aangewezen om het vermogen te beheren en erover te beschikken.

Bewindvoering
Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd) is bedoeld als u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om jouw financiële zaken te regelen. Dit dient altijd aangevraagd te worden bij de rechtbank. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie. Je krijgt hiervoor een bewindvoerder toegewezen.

Bezittingen
Bezitting duidt op het in bezit hebben van een goed, oftewel de eigenaar er van zijn. De bewindvoerder noteert alleen de waardevolle bezittingen, je kunt hierbij denken aan dure sieraden, schilderijen en auto´s.

Bijzondere Bijstand
Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

Budgetbeheer
Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) is het (laten) beheren van de financiën door een budgetbeheerder. Het doel van budgetbeheer is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie. Het houdt in dat de inkomsten op een speciale rekening wordt ontvangen en daarmee de lasten worden betaalt.

Budgetbeheerder
Degene die door de cliënt is aangewezen (contractueel) om het vermogen te beheren en erover te beschikken.

Budgetcoach
Een budgetcoach is een hulpverlener voor mensen die hun financiële huishouding niet op orde hebben. De budgetcoach treedt op als tijdelijke steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven.

Budgetcoaching
Budgetcoaching is de cliënt leren op een verantwoorde manier met zijn geld om te gaan.

Budgetplan
Het budgetplan is het overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Op basis van dit plan voeren wij de betalingen uit en zie je wat de gemiddelde bestedingsruimte is. Het budgetplan is dus de basis voor een gezonde financiële toekomst.

CIZ (Indicatiestelling)
Centrum Indicatiestelling Zorg, voorheen RIO. Hier kun je een AWBZ-indicatie aanvragen voor gewenste zorg in natura (via instellingen) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

Curatele
Maatregel van de rechtbank om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het gaat dan vooral om personen die aan een geestelijke stoornis lijden, teveel geld uitgeven of alcoholverslaafd zijn.

Curator
Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).

Deurwaarder / Gerechtsdeurwaarder
De deurwaarder is een bij Koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar, die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen.

Exploot
Verzamelnaam voor officiële stukken die alleen een gerechtsdeurwaarder kan uit brengen, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Faillissement / Persoonlijk Faillissement
Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd.

Griffie
Administratieve afdeling van de rechtbank.

Griffiekosten
De administratieve kosten voor het inplannen van een zitting.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijg je misschien huurtoeslag. Dit hangt af van jouw situatie

Inboedelbeslag
Bij beslag op de inboedel wordt door een schuldeiser beslag gelegd op de inboedel van de schuldenaar. Inboedelbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Vaak is dit een pressie middel van de deurwaarder om de schuldenaar alsnog te dwingen de betaling te voldoen.

Incassobureau
Een incassobureau is een onderneming die zich bezig houdt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van de onderneming waar de achterstand in betaling is ontstaan.

Inkomen
Dit zijn de gelden die je maandelijks ontvangt (bijvoorbeeld salaris, uitkering, toeslagen) waarmee jij jouw vaste lasten moet betalen.

Intakeformulier
Het aanmeldformulier waarop NAW gegevens worden genoteerd en de inkomsten en uitgaven.

Kantonrechter
Alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de € 5000 behandelt.

Kinderbijslag
Financiële tegemoetkoming voor ouders of verzorgers in de kosten van het onderhouden en opvoeden van kinderen tot 18 jaar

Kindgebonden Budget
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor jouw kinderen tot 18 jaar. Je krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Langdurigheidstoeslag
Jaarlijkse toeslag voor mensen die langer dan tussen de drie vijf jaar op het sociaal minimum leven en geen uitzicht hebben op een baan

Leefgeld
Leefgeld is een benaming voor het bedrag dat nodig is voor een één- of meerpersoons huishouden om van te kunnen leven, dat wil zeggen: eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Leefgeldrekening
De rekening waarop het leefgeld wordt gestort.

Loonbeslag
Bij beslag op loon of uitkering wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het inkomen van de schuldenaar. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Het voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven.

Machtigingsformulier
Het formulier waarbij iemand wordt gemachtigd namens de persoon in kwestie op te treden.

Medische Verklaring
Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring door een arts opgesteld met een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand, die een ander doel dient dan behandeling of begeleiding.

Mentor
Persoon die door de rechtbank is aangewezen om de belangen te behartigen van degene die onder mentorschap is gesteld.

Mentorschap
Beschermingsmaatregel voor wie niet zelf niet meer voor zijn persoonlijke (niet-financiële) belangen kan zorgen.

Minnelijk traject
Mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren kunnen de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener benadert namens de schuldenaar de schuldeisers en probeert een algehele betalingsregeling te treffen. In de meeste gevallen biedt de schuldhulpverlener iedere schuldeiser een betaling per maand, met een maximale termijn van 36 maanden. Daarna ben je vrij van die schulden. Dit traject is een voorloper op de WSNP.

Overeenkomst voor Budgetbeheer
Het contract waarbij wederzijds verplichtingen worden aangegaan om budgetbeheer op een goede manier tot uitvoering te kunnen brengen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Subsidieregeling die het mogelijk maakt dat de cliënten zelf de benodigde zorg kunnen inkopen

Polisblad
Op het polisblad staan specifieke gegevens vermeld die voor de betreffende verzekering gelden, zoals o.a.: polisnummer, te betalen premie en inhoud verzekering

Rechtbank
Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt.

Schuldsituatie (Problematisch)
Een problematische schuldsituatie ontstaat op het moment dat iemand zulke hoge schulden heeft dat hij niet meer in staat is om hier zonder professionele hulp uit te raken.

Sociaal Minimum
Het sociaal minimum is het bedrag dat je ten minste nodig hebt om in jouw levensonderhoud te kunnen voorzien. Als jouw totale gezamenlijke inkomen lager is dan het sociaal minimum , dan heb je mogelijk recht op een toeslag op jouw inkomen.

Toekenningsbeschikking PGB
In deze beschikking staat het bedrag dat je aan PGB ontvangt, wanneer de voorschotten worden overgemaakt en welke rechten en plichten jij hebt.

Toeslagen
Het kan vaak zijn dat er een recht is op een toeslag omdat je bepaalde kosten maakt, denkend aan huren, zorgverzekering, kinderen, kinderopvang. Bij o.a. de belastingdienst kun je een aanvraag doen voor de betreffende toeslag, denk daarbij aan huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Vaste Lasten
Dit zijn de uitgaven die periodiek terugkomen (bijvoorbeeld per maand of per kwartaal). De meest voorkomende vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur/hypotheek, gas en elektra, verzekeringen, tv en internet

VTLB (Vrij Te Laten Bedrag)
Het VTLB is het bedrag dat je kunt gebruiken voor het betalen van de vaste lasten en andere levensbehoeften. Het bedrag daar boven wordt gebruikt om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.

WSNP Bewindvoerder
Degene die door de kantonrechter is aangewezen om voor jou het beheer en de vereffening van de boedel tijdens jouw schuldsaneringtraject voor zijn rekening te nemen

WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen regelt de toetreding voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot schuldsaneringsregelingen te komen met schuldeisers. Met het doel om weer schuldenvrij te komen.

WTCG Wet Tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen automatisch elk jaar een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt moeten worden.

Zitting
Een rechtszitting is een onderdeel van een juridisch proces, namelijk het deel waar het verzoek of geschil wordt besproken met de rechter

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor jouw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van jouw (gezamenlijk) inkomen.

Laten we praten.

Vraag een gratis offerte aan