Algemene Voorwaarden Budgetbeheer AY Bewind & Beheer

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de rekeninghouder en het met machtiging ten name van de rekeninghouder verrichten betalingen op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
  Budgetbeheerder: de bewindvoerder die zich bezig houdt met de uitvoering van het
  budgetbeheer ten behoeve van de rekeninghouder.

  Budgetplan: het in overleg met de rekeninghouder dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvinden en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.

  Inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten,
  inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

  Rekeninghouder: de natuurlijke persoon die een rekening bij de budgetbeheerder aanhoudt. Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling
 2. Indien de rekeninghouder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot
  schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene
  voorwaarden budgetbeheer tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.
 3. De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

  Budgetplan
 4. De budgetbeheerder stelt in samenspraak met de rekeninghouder dan wel de hulpverlener een budgetplan op.
 5. De inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.
 6. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder met elkaar in evenwicht te zijn.
 7. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.
 8. Indien de budgetbeheerder en de rekeninghouder geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan.
 9. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de
  budgetbeheerder en rekeninghouder schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval van dat wijzigingen die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

  Verplichtingen budgetbeheerder
 10. De budgetbeheerder zal de rekeninghouder periodiek informeren over de voortgang van het budgetbeheer.
 11. De budgetbeheerder stuurt de rekeninghouder een machtiging om het inkomen van de
  rekeninghouder te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

  Verplichtingen rekeninghouder
 12. De rekeninghouder blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het budgetbeheer relevante informatie direct aan de budgetbeheerder te melden.

  Informatie en registratie
 13. De budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.
 14. De rekeninghouder is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de
  persoonsregistratie van de budgetbeheerder.
 15. Op de persoonsregistratie van de budgetbeheerder is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

  Aansprakelijkheid
 16. De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de rekeninghouder door toedoen van de budgetbeheerder bij het uitvoeren van het budgetbeheer en de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de budgetbeheerder.

  Slotbepalingen
 17. De administratie van de budgetbeheerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de
  rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rekeninghouder in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
 18. Op de overeenkomst tot budgetbeheer en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Bij het vroegtijdig beëindigen van de budgetbeheer overeenkomst moet de rekeninghouder alle resterende kosten in 1 keer betalen. Hieronder vallen alle resterende kosten zoals; resterende intake en sluitingskosten voor het dossier, een kalander maand opzegtermijn en andere relevante kosten.